Participants of the Fastiv Theatre Workshop | Ф 34-36

Standing – Orzhekhivskyi, Moroz, Haletskyi, Chernyshev, Salii, Skalyha, Khavrenko; sitting – Antonenko, Berezniak, Koshlach, Haiduk, Vasyl Vasylko, Myliaiv K. (head of the group); sitting on the ground – Manko, Myliaiva, Loiko

Title:
Participants of the Fastiv Theatre Workshop | Ф 34-36
Place of origin:
Fastiv
Material, technique:
June, 1925
Dimensions:
8,5 х 11,6 cm
Inventory number:
Ф 34-36
Object type:
Photo

The rest of the collection